© Jobcoaching De Bakfiets
Home - Sitemap - PDF brochures - LinkedIn® professional networking services. - Rss feed.
Jobcoaching deelnemers
Diensten werkgevers
Jobcoach organisatie
 
 
 
 
 
 
 

Jobcoach organisatie

Info: Mission statement - Naamgeving - Functieprofiel Jobcoach - Caseload normering - Inwerkprogramma nieuwe werknemer

Achtergrond van Jobcoaching De Bakfiets

Een bakfiets heeft de volgende specifieke kenmerken:

Deze kenmerken van een bakfiets komen overeen met een aantal uitgangspunten waar onze organisatie voor staat. Jobcoaching De Bakfiets is ”de kruiwagen” die je helpt om als werknemer ergens te komen.

Jobcoaching De Bakfiets is in oktober 2006 opgericht door Marcel Meinsma. Na ruim 8 jaar als jobcoach in loondienst te hebben gewerkt, was voor hem de tijd rijp om met de opgedane ervaring op eigen benen te gaan staan. Op 1 januari 2007 sloot Gerben Koopman (niet meer actief binnen de organisatie) zich aan als medevennoot en ontstond met VOF Jobcoaching De Bakfiets een UWV erkend jobcoach bedrijf.

Registratie in het handelsregister van de KvK onder nummer: 62814958.
Ons UWV registratienummer: 07233.

Marcel Meinsma heeft jarenlange ervaring met de re-integratie van mensen naar de reguliere arbeidsmarkt. Marcel heeft als basis een specifieke opleiding volgens de IVB-methodiek (Individuele Vraaggerichte Benadering). De kern van deze methodiek is dat de regie bij de deelnemer ligt, waarbij wordt uitgegaan van de kwaliteiten van de deelnemer. De uitgangspunten van deze methodiek vormen de pijlers van de werkwijze van De Bakfiets.

Jobcoaching De Bakfiets is een groeiend en bloeiend bedrijf en ontwikkelt zich voortdurend. Alle leden van het team worden geacht een opleiding IVP (Instrumenteel Verrijkings Programma) bij StibCo te volgen. Met deze opleiding specialiseert Jobcoaching De Bakfiets zich nog verder in het uitvoeren van leer- en ontwikkeltrajecten. Het team is inmiddels aangevuld met Sara Nijenhuis. Met haar inbreng en deskundigheid is de organisatie nog verder versterkt.

Terug naar boven

Mission Statement

Jobcoaching De Bakfiets is een kleine jobcoach-organisatie die zich hoofdzakelijk richt op de re-integratie van mensen naar de reguliere arbeidsmarkt. In de loop der jaren is gebleken dat onze kracht ligt in het begeleiden van mensen met psychische problemen, zoals: ASS (autisme): ADHD: Schizofrenie; Borderline en mensen met NAH (niet aangeboren hersenletsel). Doorgaans hebben zij een wajong-, WAO of WIA-uitkering. Jobcoaching De Bakfiets is een UWV erkend bedrijf en biedt hulp bij het vinden van een baan vanuit een uitkeringspositie.

Samen met het UWV is een mantelovereenkomst afgesloten waardoor er tevens uitvoering kan worden gegeven aan IRO trajecten. Dat betekent dat deelnemers begeleid worden naar passend werk en dat de begeleiding voortgezet kan worden gedurende de aanstelling om de duurzaamheid van de arbeidsovereenkomst te helpen waarborgen.

Persoonlijke benadering
Wij gaan ervan uit dat er een duurzame samenwerking ontstaat tussen de deelnemer en de jobcoach en hechten daarom veel waarde aan een persoonlijke benadering. Veiligheid, wederzijds respect en vertrouwen zijn de kernbegrippen die de basis vormen van de samenwerking. Daarom starten wij een traject met gesprekken vanuit de thuissituatie van de deelnemer. Hier kan eventueel, op verzoek van de deelnemer, van worden afgeweken.

In principe begeleidt dezelfde jobcoach het hele traject waardoor het mogelijk is om een duurzame vertrouwensrelatie op te bouwen. Bovendien kunnen wij als kleine organisatie de persoonlijke benadering waar wij voor staan waarborgen. Wij zijn voor iedereen rechtstreeks bereikbaar.

IVB-methodiek
Jobcoaching De Bakfiets werkt volgens de IVB-methodiek (Individuele Vraaggerichte Benadering), waarbij elke deelnemer de regie heeft over zijn eigen traject. Gedurende het traject staan de reeds aanwezige kwaliteiten van de deelnemer centraal en wordt gekeken hoe deze verder ontwikkeld kunnen worden. In dit leer- en ontwikkeltraject helpt de jobcoach de deelnemer zich het leerproces eigen te maken en reikt hij structuren aan die de deelnemer zelf kan toepassen zodat hij uiteindelijk niet afhankelijk wordt van de coach.

Bovendien wordt nadrukkelijk gebruik gemaakt van het persoonlijke en professionele netwerk van de deelnemer om het traject te laten slagen. De jobcoach staat als het ware 'naast' de deelnemer en helpt hem bij het maken van de juiste keuzes en biedt ondersteuning waar nodig. De rol van Jobcoaching De Bakfiets zal gaandeweg minder belangrijk worden waardoor de deelnemer uiteindelijk op eigen benen komt te staan.

Terug naar boven

Naamgeving

De Bakfiets
Een bakfiets is een prachtig transportmiddel, dat de volgende kenmerken heeft: Het is wel verstandig van tevoren goed te bedenken welke weg je kiest. Om vooruit te gaan heb je wel kracht en doorzettingsvermogen nodig.
Doordat het onmogelijk is om heel snel naar je einddoel te gaan ervaar je goed de weg die je hebt afgelegd. Belangrijk om later terug te kijken en te weten hoe je dit op eigen kracht hebt bereikt en hoe je weer verder kunt.

Kortom, de bakfiets herbergt veel van de kenmerken die ook centraal staan in de trajecten die wij uitvoeren.

Jobcoaching
Jobcoaching is een alom bekende term voor het werk dat wij doen. Het begeleiden van mensen met een arbeidshandicap naar een reguliere baan. In principe gaat onze voorkeur uit naar de Nederlandse taal, omdat dat duidelijker is en voor iedereen direct te begrijpen. Als het gaat om het begrip Jobcoaching komen we hier niet onderuit. Eenvoudigweg, omdat deze term zo verweven is met het werk dat we doen, dat het eerder voor onduidelijkheid zou zorgen om voor een andere term te kiezen dan goed is. Uitdrukken van dit begrip in de Nederlandse taal zou eerder blijk geven van eigenwijsheid en starheid. Eigenschappen die niet bij een jobcoach passen.

De reden van de keuze voor een afwijkend lettertype en het schuin schrijven van het eerste deel Job en het vet drukken van het deel coaching is om de volgende reden.

Job
Job staat schuin geschreven, omdat een duurzame baan weliswaar het einddoel is maar in het traject niet centraal staat. Het gaat erom welke baan jij als deelnemer wenst en het functieprofiel waarbinnen jij optimaal kunt werken en waar je kwaliteiten maximaal tot uiting komen. Bovendien moeten de randvoorwaarden aansluiten bij jouw persoonlijkheid, zodat jij je prettig voelt in de omgeving waarin je werkt. Alleen dan is het mogelijk om die baan te vinden die bij jou past.

coaching
Binnen het traject is coaching het instrument om samen te komen tot het einddoel. Door middel van coaching ontstaat er een helder beeld over wat jij als deelnemer wil, hoe jij dat kunt bereiken, wat jij daar zelf in kunt en wil, maar bovenal wat je drijft. Waar haal jij de motivatie vandaan om gedreven te blijven werken aan jouw einddoel, ook als er een kleine tegenslag is op de weg naar dat einddoel toe.
Hiermee benoemen we een ander aspect van de coaching. Aangeven wat consequenties kunnen zijn van de keuzes die jij maakt. Waarmee we op het laatste aspect komen, het steunen, stimuleren en motiveren. Daar waar nodig mag jij in onze samenwerking erop vertrouwen dat jij wanneer nodig de gewenste steun krijgt en je gestimuleerd en gemotiveerd wordt op de momenten dat je de moed even verliest.

Terug naar boven

Functieprofiel Jobcoach

Doel van de functie

Omschrijving van de werkzaamheden:

1. Uitvoering

Voert de theorie en methodiek van een individuele, vraaggerichte benadering uit met betrekking tot:

2. Advisering

3. (Bilaterale) Contacten en netwerken

4. Samenwerking

5. Overige activiteiten

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden

De Jobcoach is verantwoordelijk voor en bevoegd tot:

Functie eisen:

Profielschets jobcoach:

Grondregels voor de dagelijkse begeleiding:

Terug naar boven

Caseload normering

Uitgangspunt bij de normering van de caseload is dat er tijd voldoende is om een deelnemer kwantitatief en kwalitatief die begeleiding te bieden die nodig is. Er dient in de weekplanning ruimte te zijn om ad-hoc een afspraak in te kunnen plannen en binnen enkele dagen de eventueel hiervoor te verzetten afspraak opnieuw in te plannen.

Daarnaast staat leren en ontwikkeling binnen de gehele organisatie centraal, dit geld derhalve niet alleen voor de deelnemer maar ook voor het eigen personeel. Persoonlijke ontwikkeling, deskundigheidsbevordering en netwerkactiviteiten zijn daarom in de normering opgenomen. Hier staat 4 uur in de week voor. Daarnaast is 1 uur per week beschikbaar voor overleg.
Verder wordt de caseload als volgt met deelnemers opgebouwd:

IRO

PO

  Deelnemers
 
Netwerken
 
Deskudigheidsbevordering/
Persoonlijke ontwikkeling
  Overige tijd 1 4  

* De administratieve kracht bewaakt de tijdspaden van rapportagemomenten en factuurmomenten.
Vervolgens maakt ze uit de corresponderende mappen de bijbehorende documenten aan, geeft ze de juiste naam om ze mee op te slaan en vult de stamgegevens in.
Vervolgens worden de documenten 2 weken van tevoren naar de verantwoordelijke jobcoach gemaild, wat gelijk als rappel dient.
Dit beslaat 0,5 uur per deelnemer per week. Dus bij 30 deelnemers is dit 15 uur.

Terug naar boven

Inwerkprogramma nieuwe werknemer

Op het moment dat een nieuwe werknemer begint bij Jobcoaching De Bakfiets wordt hem/haar een gedegen introductieprogramma geboden. Daarnaast is het voor iedere nieuwe werknemer een vereiste om de volledige IVP opleiding bij Stibco te volgen. Om het werk goed eigen te kunnen maken en in een verder stadium de ontwikkeling in het werk als jobcoach verder te faciliteren, wordt 4 uur per week in de caseload opgenomen. Behalve voor de introductiefase en de opleiding is deze tijd in de caseload bedoeld voor intervisie en supervisie. Hierin staat de persoonlijke ontwikkeling van iedere werknemer centraal, omdat binnen de visie van Jobcoaching De Bakfiets persoonlijke ontwikkeling als belangrijk wordt gezien.

Introductiefase

Ik zal het nieuwe personeelslid met raad en daad bijstaan om, op de eerste plaats de organisatie en de werkwijze bij te brengen. Op de tweede plaats om middels supervisie en intervisie de IVB methodiek aan te reiken. Hierbij speelt de opleiding via Stibco uiteraard ook een belangrijke rol.

Het spreekt voor zich dat de nieuwe werknemer begint met een kleine caseload van 1 à 2 deelnemers om van daaruit langzaam maar zeker uit te bouwen. Het aantal contracturen zal hierin gelijke tred houden.

Het programma kent de volgende opbouw:

In het programma wordt uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid en autonomie van de werknemer.
Het programma en de ondersteuning dienen in belangrijke mate door degene zelf gestuurd te worden, zodat het optimaal aansluit bij de persoon in kwestie, dus ook hier werk ik volgens de IVB methodiek en laat ik de regie zoveel als mogelijk bij de werknemer.

Scholingsbeleid c.q. opleidingsplan:

Jobcoaching De Bakfiets werkt volgens de IVB methodiek waarbij het gedachtegoed van zowel Feuerstein als Vigotsky ook een belangrijke rol spelen. Om de kwaliteit van begeleiden binnen Jobcoaching De Bakfiets te faciliteren is het een vereiste om in ieder geval de IVP opleiding te volgen bij Stibco.

Een deel van de inkomsten zal binnen Jobcoaching De Bakfiets gereserveerd worden met als doel opleidingen en deskundigheidsbevordering te financieren.

Terug naar boven

 
 
 
Kamer van Koophandel Oost Nederland, Enschede: 62814958.
disclaimer - css - xhtml - rss