© Jobcoaching De Bakfiets
Home - Sitemap - PDF brochures - LinkedIn® professional networking services. - Rss feed.
Jobcoaching deelnemers
Diensten werkgevers
Jobcoach organisatie
 
 
 
 
 
 
 

Privacy Reglement

Inleiding  

Jobcoaching De Bakfiets
(hierna te noemen Jobcoaching De Bakfiets)

In onderstaand document beschrijven we hoe Jobcoaching De Bakfiets omgaat met jouw persoonlijke gegevens. Jouw privacy en dus jouw persoonlijke gegevens worden door ons met de grootste zorgvuldigheid bewaart en behandeld.
Bovendien zullen we nooit zonder jouw medeweten en toestemming, gegevens delen met anderen.

Inhoud
Artikel 1: Begripsbepalingen
Artikel 2: Doelstelling
Artikel 3: Registratie
Artikel 4: Herkomst van de gegevens
Artikel 5: Verwijdering en vernietiging persoonsgegevens
Artikel 6: Toegang tot registratie
Artikel 7: Verstrekking aan derden
Artikel 8: Kennismaking
Artikel 9: Correctierecht
Artikel 10: Slotbepalingen
Bijlage als bedoeld in Artikel 3.

Artikel 1: Begripsbepalingen  
Registratie: de administratie van Jobcoaching De Bakfiets
Houder: Marcel Erwin Meinsma
Geregistreerde: deelnemer aan een traject, uitgevoerd door Jobcoaching De Bakfiets
 

Artikel 2: Doelstelling  

De registratie is aangelegd en wordt gebruikt voor de volgende doeleinden:

Artikel 3: Registratie  

In de registratie worden geen andere soorten van gegevens opgenomen dan die vermeld in bijlage 1.

De in het voorgaande lid bedoelde soorten van gegevens worden alleen opgenomen in de registratie voor de categorie personen die bij de houder zijn ingeschreven als deelnemer of anders dan als deelnemer teneinde bij Jobcoaching De Bakfiets in traject te gaan.

Artikel 4: Herkomst van de gegevens  

De in artikel 3 bedoelde gegevens zijn afkomstig van de volgende categoriën personen of instellingen:

Geregistreerde: naam, adres, woonplaats, registratienummers, sociale achtergrond en netwerk en opleidingsniveau, wensen, motieven, en reële perspectieven, manier van leren en vaardigheden en persoonlijke eigenschappen.
UVI: naam, adres, woonplaats en gegevens bij aanmelding;
Opleidingen: schoolgegevens;
professioneel netwerk: gegevens rondom sfeer en persoonlijkheid;
Banken: financiële gegevens m.b.t. betaling van loon of vergoedingen door toekomstige werkgever.  
 1. De door het UWV verstrekte gegevens over deelnemers, zijn persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Deze gegevens worden behandeld met inachtneming van hetgeen in deze wet en de SUWI-wet is bepaald;
 2. De door het UWV verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn overgedragen;
 3. Jobcoaching De Bakfiets zal alle informatie over deelnemers die het UWV overdraagt ten behoeve van het afgesloten contract geheim houden en zal er voor zorgen dat deze informatie niet bij derden bekend zal worden;
 4. Jobcoaching De Bakfiets acht zich verantwoordelijk in deze geheimhoudingsplicht, ook voor het personeel en voor het bij de uitvoering van het traject ingeschakelde derden. Hierbij stellen wij alles wat in ons vermogen licht in het werk om dit na te leven;
 5. Jobcoaching De Bakfiets houdt zich aan de bepalingen in zijn privacyreglement zolang dit, met inachtneming van wat is bepaald in de Wet bescherming persoonsgegevens blijft gelden.

Artikel 5: Verwijdering en vernietiging persoonsgegevens  

Persoonsgegevens worden uit de registratie verwijderd, zodra hun aanwezigheid niet langer noodzakelijk is voor het doel van de registratie.
Verwijderde persoonsgegevens worden, indien bewaring noodzakelijk is, gearchiveerd in een afzonderlijke registratie.

Artikel 6: Toegang tot de registratie  

Uitsluitend de verantwoordelijke jobcoach van de deelnemer is het toegestaan gegevens te wijzigen en te verwijderen:
Beheerder: Jobcoaching De Bakfiets.

Uitsluitend de verantwoordelijke jobcoach is bevoegd de financiële gegevens aan de registratie toe te voegen, te wijzigen en te verwijderen:

Artikel 7: Verstrekking gegevens aan derden  

Aan de volgende instanties/registraties kunnen periodiek de daarbij vermelde categorieën persoonsgegevens als bedoeld in artikel 3 worden doorgegeven:

Instantie(s) Categorie persoonsgegevens
UWV Basisgegevens, contracten, halfjaarlijkse rapportages
CIZ Basisgegevens, contracten, halfjaarlijkse rapportages
Gemeente Basisgegevens, contracten, halfjaarlijkse rapportages
WSW Basisgegevens, contracten, halfjaarlijkse rapportages
 

Vanuit de volgende instanties/registraties worden periodiek de daarbij vermelde categorieën persoonsgegevens als bedoeld in artikel 3 aan de registratie toegevoegd:

Instantie(s) Categorie persoonsgegevens
UWV Aanmeld gegevens, NAW, Fis-score, mate arbeidshandicap
CIZ Aanmeld gegevens, NAW, Fis-score, mate arbeidshandicap
Gemeente Aanmeld gegevens, NAW, Fis-score, mate arbeidshandicap
WSW Aanmeld gegevens, NAW, Fis-score, mate arbeidshandicap
 

Artikel 8: Kennisneming  

Een verzoek van een geregistreerde om informatie over hem betreffende gegevens in de registratie dan wel over de verstrekking van dergelijke gegevens aan derden buiten Jobcoaching De Bakfiets wordt schriftelijk ingediend, middels een machtiging, bij de houder van de registratie en door deze binnen een maand na ontvangst beantwoord.
De houder van de registratie vergewist zich van de identiteit van de verzoeker.

Artikel 9: Correctierecht  

Indien een geregistreerde wijziging of aanvulling verlangt van hem betreffende gegevens in de registratie, dient hij hiertoe een schriftelijk verzoek in bij de beheerder van de registratie, die daarop binnen een maand een beslissing neemt.
De beheerder draagt zorg, dat zijn beslissing tot wijziging of aanvulling zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.
Indien en voorzover een verzoek als bedoeld in het eerste lid, door de beheerder - met reden omkleed - is afgewezen kan geregistreerde binnen twee weken een bezwaarschrift indienen bij de houder van de registratie.

De houder van de registratie beslist na het horen van betrokkene en het inwinnen van adviezen, binnen een maand op het bezwaarschrift.
Bij afwijzing heeft de geregistreerde de mogelijkheid om binnen twee maanden in beroep te gaan bij de aanmeldende instantie.

Artikel 10: Slotbepalingen  

Dit reglement alsmede wijzigingen ervan treden in werking na de vaststelling door de houder.
Dit reglement kan worden aangehaald als "Privacy Reglement Jobcoaching De Bakfiets".

Vastgesteld op 19 oktober 2006 te Enschede.

Bijlage 1 als bedoeld in artikel 3  
De registratie bevat geen andere soorten van persoonsgegevens van de geregistreerden dan:
 1. achternaam, voornamen, voorvoegsels en geslacht van geregistreerde, eventueel achternaam van echtgenoot;
 2. huisadres met postcode, telefoonnummer, bank- of gironummer.
 3. geboortedatum, geboorteplaats, burgerlijke staat en nationaliteit.
 4. burgerservicenummer (BSN)
 5. gegevens betreffende de genoten opleidingen;
 6. registratienummers; sociale achtergrond en netwerken; opleidingsniveau; wensen, motieven, en reële perspectieven; manier van leren; vaardigheden en persoonlijke eigenschappen;
 7. gegevens betreffende het verloop van het traject evenals de contracten;
 8. gegevens betreffende de berekening, vastlegging en declaratie van reïntegratie gelden;
 9. andere dan onder a. tot en met f. bedoelde gegevens waarvan de opneming wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van enig wettelijk voorschrift;
 10. een uniek registratienummer gekoppeld aan de onder a. tot en met g. bedoelde gegevens.

Terug naar boven

 
 
 
Kamer van Koophandel Oost Nederland, Enschede: 62814958.
disclaimer - css - xhtml - rss